Beschikbare creaties / Available creations


Meer creaties zijn te vinden op mijn Instagram onder de "for sale" highlight.

Momentel is enkel betaling via overschrijving beschikbaar. Meer info bij het afrekenen.

 

More creations can be found on my Instagram under the "for sale" highlight.

Currently your can only pay via bank transfer. More info available while checking out.


Hoe koop ik een creatie?


Sale moments

Elke week / om de week komt er een "sale moment" op mijn Instagram pagina. Tijdens deze sale moment is het mogelijk om de creaties die ik die week heb gemaakt te kopen. 

 

Hoe werkt een sale moment?

♡ Op voorhand wordt er een specifieke datum & tijd doorgegeven wanneer er een sale moment gaat plaatsvinden. Dit kondig ik aan op mijn Instagram stories.

♡ Wanneer het zover is, worden de creaties op mijn Instagram feed geplaatst

♡ De eerste die een reactie plaatst met "verkocht" mag die specifieke creatie kopen

♡ Indien de verkoop niet doorgaat, gaat de creatie naar de tweede persoon die reageert

♡ Het is de bedoeling dat de betaling voor de geclaimde creatie binnen de 24 uur wordt voldaan, anders gaat hij naar iemand anders

 

Er wordt gebruik gemaakt van een sale moment omdat er te veel vraag is naar mijn creaties, en meestal te weinig aanbod (ik heb helaas ook maar twee handen). Natuurlijk is er ook de optie om een creatie op aanvraag te bestellen, maar dit duurt vaak langer.

Meer info over creaties op aanvraag vindt u hieronder.


Creaties op aanvraag

Eén keer per maand is het mogelijk om een gepersonaliseerde creatie aan te vragen. Deze aanvraag wordt gedaan via Google Forms, waarin u een paar vragen beantwoordt en invult wat u graag zou willen (welke vlinder, stolp of kader, welke kleuren bloemen...)

Mijn doel is rond de vijf gepersonaliseerde creaties per maand te maken. Indien u geen antwoord krijgt op uw aanvraag, kan het zijn dat uw aanvraag doorgeschoven is naar volgende maand.

Mijn aanvragen zijn momenteel gesloten. Kijk later even terug voor een update.


Taxidermie

Heeft u een diertje gevonden dat u graag opgezet wilt? Of een huisdier dat u graag opgezet wilt hebben? Neem dan gerust contact met mij op, hier hoeft u geen formulier voor in te vullen. 

Af en toe heb ik ook opgezette dieren te koop uit mijn eigen collectie en deze komen te koop via een sale moment of worden verkocht op events.


Algemene voorwaarden:

♡ Alles is uniek en kan niet een tweede keer worden nagemaakt

♡ Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden bij enige schade tijdens of na de verzending, alsook voor schade na aankomst

♡ Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden bij enige schade van levende insecten/motten aan jouw creatie

♡ Verzending is altijd op eigen risico

♡ Wanneer een pakje retour wordt gestuurd zijn deze kosten voor de klant (ook na een gefaalde levering)

♡ De creaties van Atelier Petit Papillon mogen niet worden doorverkocht als die van een ander/de aankoper


English Translation - How do I purchase a creation?


Sale Moments

Every week / every other week there is a "sale moment" on my Instagram page. During this sale moment it is possible to buy the creations I made that week.

How does a sale moment work?

♡ A specific date & time will be communicated in advance when a sale moment will take place. I will announce this on my Instagram stories.

♡ When the time comes, the creations will be posted on my Instagram feed

♡ The first to comment "sold" gets to buy that particular creation

♡ If the sale doesn't go through, the creation goes to the second person who responds

♡ Payment for the claimed creation is supposed to be made within 24 hours, otherwise it will go to someone else

A sale moment is used because there is too much demand for my creations, and usually too little supply (unfortunately I only have two hands). Of course there is also the option to order a commissioned piece, but this often takes longer.

More information about commissions can be found below.

Commissions

Once a month it is possible to request a personalized creation. This request is made via Google Forms, in which you answer a few questions and fill in what you would like (which butterfly, dome or frame, which colors of flowers...)

My goal is to make around five personalized creations per month. If you do not receive an answer to your application, it is possible that your application has been postponed to next month.

My commissions are currently closed. Please check back for an update later.

Taxidermy

Have you found an animal that you would like to be mounted? Or a pet that you would like to have mounted? Please feel free to contact me, you do not need to fill out a form.

Occasionally I also have taxidermy pieces for sale from my own collection and these are for sale during a sale moment or are sold at events.

General terms & conditions:

♡ Everything is unique and cannot be duplicated

♡ We cannot be held responsible for any damage during or after shipment, as well as for damage after arrival

♡ We cannot be held responsible for any damage done by living insects or moths to your creation

♡ Shipping is always at your own risk

♡ When a package is returned, these costs are for the customer (even after a failed delivery)

♡ The creations of Atelier Petit Papillon may not be resold as those of another person/the purchaser